A kérdést megtalálja
ITT
 

 
Válaszolj helyesen és nyerj exkluzív termékcsomagot!

JÁTÉK- ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1A játék szervezője
Cégnév: PD Tvrdošovce
székhelye: Széchényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
cégjegyzékszáma: 00 199 524

2Játékfeltételek
A „Válaszolj helyesen és nyerj exkluzív termékcsomagot!” elnevezésű játékban való regisztráció vagy részvétel esetén a felhasználó (Ön) maradéktalanul elfogadja az alábbi feltételeket. Jelen szabályzat maradéktalan elfogadásának hiányában, vagy a Játék illetve Szervező megtévesztése, vagy valótlan adatok szándékos vagy gondatlan megadása esetén Ön a „Válaszolj helyesen és nyerj exkluzív termékcsomagot!” elnevezésű játékban való regisztrációra, részvételre, nyereményre illetve a Játék interaktív felületeinek használatára nem jogosult.

3A játékban való részvétel feltételei
A Játékban cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik szlovák állampolgárok vagy bejelentett szlovákiai lakcímmel rendelkeznek és elmúltak 18 évesek.
További feltétel a regisztráció elvégzése a játék időtartama (l. lent) alatt. Erre a Játék online regisztrációs kérdőívének hiánytalan és valósághű kitöltésével és a kérdésekre adott helyes válaszok beküldésével van lehetőség.
A Résztvevők a fenti feltételek teljesítésével részt vesznek a játékban és hozzájárulnak a jelen Játékszabályzatban foglaltakhoz (az ilyen Résztvevő a továbbiakban mint Játékos kerül megjelölésre).
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése, telefonhívás, sms küldés díja).
Szervező fenntartja a jogot a Játék teljes tartalmának előzetes vagy utólagos értesítés illetve bejelentés nélküli módosítására, különösen, de nem kizárólag: a Játék elnevezése, elérhetősége, kezdő és záró időpontja, menete, részvételi feltételei, szabályai tekintetében. Szervező jogosult jelen szabályzatot egyoldalúan, Játékos hozzájárulása nélkül módosítani. Szervező a Játékban való részvételt a módosított szabályzat elfogadásáig felfüggesztheti illetve megtilthatja. Szervező jogosult a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés illetve bejelentés nélkül egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, és/vagy a Játékra vonatkozó minden információt, adatot törölni. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

4A játék menete
A Játék során Szervező azon Játékosokat díjazza, akik a Játék oldalán keresztül regisztrálják adataikat és helyesen válaszolnak az öt egymás után feltett kérdés egyikére. A Játékos minden egyes helyes válaszával növeli nyerési lehetőségének esélyét. A játékban a zlatyrakytnik.sk oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehet részt venni.

5A játék időtartama és a nyeremények
A Játék 2016. november 28.-tól 2016. december 16. 10:00-ig tart. A sorsolás időpontja december 16. 12:00.
Nyeremények: A játék végén a helyesen válaszolók között egy értékes termékcsomag: 4 hetes immunerősítő kúra kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.
Szervező a nyeremény megszerzését nem köti vásárláshoz, díjfizetéshez vagy térítéses szolgáltatás igénybevételéhez.

6Sorsolás
A sorsolás időpontja: 2016. december 16. 12:00 óra.
A díjat, nyertese kiskorúsága esetén annak hivatalos képviselője jogosult átvenni. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt, csak és kizárólag a nyertesnek adja át.

7Értesítés, nyeremények átvétele
A nyertes megállapítása után a Szervező a nyertest e-mailben értesíti, valamint felszólítja a nyeremény pontos kézbesítési címének elküldésére. A megadott e-mail cím helyessége és működése Játékos felelőssége. Amennyiben az e-mail cím hibás vagy a nyertes 2016. december 19. 12:00-ig nem tájékoztatja Szervezőt a nyeremény kézbesítési címéről, úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy új nyertest válasszon.
A Szervező előreláthatatlan okok fennállása esetén fenntartja a jogot a nyereménytárgyak módosítására, illetve új nyertes kiválasztására.

8A játékosok érdekeit védő szabályok
A nyeremény-átadással kapcsolatos jogi, adminisztratív, technikai kérdések illetve problémák rendezése érdekében a Résztvevő a Szervezőhöz fordulhat írásban.
A Szervező kijelenti, hogy amennyiben a nyeremény átadással kapcsolatban vitás kérdés merül fel, vállalja, hogy azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Résztvevő elfogadja, hogy a játékban való részvételből származó kártérítési és egyéb igényeit tárgyalásos úton rendezi, jogi útra csak a szabályszerűen megnyert nyeremény átadásának követelését terelheti.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók.

9Személyes adatok kezelése
A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó Szlovák jogszabályokban (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov) foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik személyeknek az alábbi kivétellel át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.
A személyes adatok megadása önkéntesen történik.
Jelen adatokat a Szervező a játék ideje alatt a játék lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából kezeli. Ezen túl marketing tevékenységének elősegítése végett a Szervező gyűjti és kezeli ezen adatokat, amiket saját marketing tevékenysége során felhasználhatja, így többek között jogosult a Játékos által megadott email címre termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információkat küldeni.
Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.