Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PD TVRDOŠOVCE

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, so sídlom Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00199524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Dr., Vložka č.: 172/N (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: objednavky@zlatyrakytnik.sk
Zákaznícka linka: +421 (0)905 646 554

Vymedzenie pojmov
Kupujúci – je spotrebiteľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Predávajúci – Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce

Platnosť obchodných podmienok
Obchodné podmienky sú platné pre všetky objednávky
Na vzťah kupujúceho a predávajúceho sa ďalej vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. a zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
Doba platnosti všeobecných obchodných podmienok je uvedená v závere toho dokumentu a to v bode č. 2.

Pre realizáciu obchodnej transakcie je potrebné poskytnúť nasledovné údaje: meno (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú, prípadne dodaciu), telefonický a e-mailový kontakt. Správnosť uvedených údajov potvrďte podpisom. Všetky obchodné transakcie budú evidované. V prípade prevzatia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri reklamácii, ako aj pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho. Nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

Dodanie tovaru zabezpečujeme počas pracovných dní.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese objednavky@zlatyrakytnik.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

1Dodacie podmienky a spôsob platby

Objednanie tovaru
Zmluva je platná od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky, potvrdenie môže byť oznámené kupujúcemu elektronicky (e-mailom), alebo telefonicky.

Spôsob objednávky
telefonicky: +421 (0)905 646 554
e-mailom: objednavky@zlatyrakytnik.sk
prostredníctvom internetu: zlatyrakytnik.sk

Obsah objednávky

 • údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa miesta dodania tovaru, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, cena),
 • dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

Cena tovaru
Cena je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente potvrdenia prijatia objednávky. Predajca dodá tovar kupujúcemu v platnej cene.

Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii, platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru a dobou minimálnej trvanlivosti. Pokiaľ si kupujúci objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby tohto tovaru u predávajúceho na sklade, má predávajúci právo ponúknuť kupujúcemu rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne iný, podobný tovar. Kupujúci má právo odmietnuť takúto ponuku.

Predávajúci má právo upravovať ceny a vyhradzuje si právo na zmenu logistických údajov tovaru.

Možnosti úhrady ceny za tovar

 • Platba na dobierku - Pokiaľ predávajúci na prepravu tovaru využije služby dopravcu s platbou na dobierku, kupujúci vykoná platbu na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade slúži potvrdenie od dopravcu (pošta, kuriér).

Predávajúci dodá kupujúcemu so zásielkou aj doklady vzťahujúce sa na tovar v čase dodania tovaru a na mieste dodania tovaru. Dokladmi vzťahujúcimi sa na tovar je faktúra a dodací list.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady kupujúcim.

Platba kartou - Obchodníci môžu prijímať platby kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, AMERICAN EXPRESS a Dinners Club Internacional. Nemusíte mať u seba hotovosť ani vyberať z bankomatu, stačí použiť vašu kreditnú kartu a tovar zaplatiť on-line. Predávajúci dodá kupujúcemu so zásielkou aj doklady vzťahujúce sa na tovar v čase dodania tovaru a na mieste dodania tovaru. Dokladmi vzťahujúcimi sa na tovar je faktúra a dodací list.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady kupujúcim.

Spôsob dodania tovaru

 • kuriérom– Predávajúci pošle tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriéra. Cenu za dodanie účtuje predávajúci v zmysle svojho cenníka.

Cena za dodanie
Pre dodanie v rámci Slovenskej republiky uplatňuje predávajúci cenník uvedený v tabuľke č.1.

Poznámka: Objednávka presahujúca maximálnu hmotnosť jednej zásielky 20kg, bude doručená v zmysle aktuálneho cenníka ako ďalšia zásielka.

Pre dodanie v rámci Slovenskej republiky uplatňuje predávajúci cenník uvedený v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: CENNÍK za dodanie platný pre územie Slovenskej republiky:

Spôsob doručenia

Spôsob platby Doklad Poplatok s DPH

Hmotnosť zásielky

Kuriérom

Na dobierku

FA, DL

4,80 €

Do 5 kg

Kuriérom

Na dobierku

FA, DL

6,80 €

Do 15 kg

Kuriérom

Na dobierku

FA, DL

8,80 €

Do 20 kg

Kuriérom

Na dobierku

FA, DL

10,80 €

Od 20 kg

Kuriérom

Platba kartou

FA, DL

3,80 €

Do 5 kg

Kuriérom

Platba kartou

FA, DL

5,80 €

Do 15 kg

Kuriérom

Platba kartou

FA, DL

7,80 €

Do 20 kg

Kuriérom

Platba kartou

FA, DL

9,80 €

Od 20 kg

 

Dodacia lehota
Predávajúci expeduje tovar do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Informácia o dostupnosti tovaru je na internetovej stránke predávajúceho.

Tovar sa považuje za dodaný jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

Prepravca zvyčajne dodá tovar do 2 pracovných dní.

Prevzatie zásielky
Kupujúci je povinný zásielku prevziať, pokiaľ táto nevykazuje zjavné vady. V opačnom prípade odporúčame vrátiť ju dopravcovi, a dopravca v prítomnosti kupujúceho spíše zápis o škode. Kupujúci o tejto skutočnosti má informovať predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

Kupujúci podpisom dokladu o prevzatí zásielky súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná so zjavnými vadami.

Odstúpenie od zmluvy
Možnosti odstúpenia od zmluvy sú vymedzené v ustanoveniach Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. a zákone č.250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu.

2Reklamačný poriadok

Doba minimálnej trvanlivosti
Doba minimálnej trvanlivosti je doba, v rámci ktorej predávajúci zodpovedá za kvalitu predávaného tovaru. V rámci tejto doby môže kupujúci reklamovať zistené nedostatky tovaru u predávajúceho, pokiaľ dodržal všetky podmienky pre jeho správne skladovanie.

U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Predávajúci uvádza trvanlivosť výrobkov od ich dátumu výroby.

Reklamácia
Kupujúci si môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu:

 • na mechanické poškodenie obalu zásielky v prípade, ak zásielku neprevzal a podpísal dopravcovi zápis o škode
 • na chybnú dodávku (t.j. chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru, dodávka iného tovaru, ako objednaného), pokiaľ zásielku prevzal
 • na kvalitu zakúpeného tovaru počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti

Pre promptné a uspokojivé vybavenie reklamácie odporúčame, aby kupujúci čo najskôr informoval predávajúceho o reklamácii telefonicky aj e-mailom: +421 (0)905 646 554, objednavky@zlatyrakytnik.sk. Predávajúci si s kupujúcim dohodne postup vybavenia reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Kupujúci, podľa rozsahu vád a na základe dohody s predávajúcim, môže celú zásielku tovaru vrátiť prostredníctvom dopravcu, alebo reklamovať iba dotknutý tovar.

V prípade reklamácie kupujúci vyplní reklamačný lístok ktorý je k dispozícii na tejto adrese (číslo objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie), ktorý opatrí dátumom a podpíše. Vyplnený reklamačný lístok bezodkladne pošle predávajúcemu.

Odporúčame priložiť aj dokumentačné fotografie poškodeného tovaru. Predávajúci následne po prijatí reklamácie informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie.

Kupujúci si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli nedodržaním stanovených podmienok skladovania.

V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar kupujúcemu vymenený alebo mu bude vrátená hodnota tovaru vrátane poštovného v súlade s platnými právnymi predpismi.

3Bonusový systém e-shopu

Vážení kupujúci, naša spoločnosť  si váži Váš záujem o naše výrobky, preto Vám ponúka bonusovým systémom odmeňovania. Tabuľka prideľovania bonus bodov je uvedená nižšie. Každých 100 bodov má hodnotu 1, - EUR, a za takto nazbierane body môžete nakupovať darčekové predmety, ktoré sa nachádzajú v sekcii zlatyrakytnik.sk/kategoria-produktu/vsetky-produkty/darcekove-predmety

Prideľovanie bonus bodov:

 • registrácia v našom e-shope – 100 bodov
 • hodnota 1,- EUR pri nakúpení tovaru – 1 bod

4Darčekové poukážky

Aký je ideálny darček v prípade, že si nie ste istý vkusom obdarovaného? Predsa darčekové poukážky (certifikáty) – hodia sa pre vašich blízkych i obchodných partnerov.

 • Objednajte si jednoducho cez formulár, certifikáty vám zašleme obratom v elektronickej podobe.
 • Objednávku je možné platiť len kartou online.
 • Certifikáty vám zašleme obratom v elektronickej podobe vo formáte pdf, každý voucher v samostatnom súbore.

Darčekové poukážky vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.

Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky (zaslaním darčekovej poukážky na adresu zadanej kupujúcim).

5Záverečné ustanovenia

Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar po prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou („rozpor s kúpnou zmluvou“), postupuje sa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa riadi zákonom č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v jeho platnom znení.

Vyplnením a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na zhromažďovanie a evidovanie osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas odvolať na adrese predávajúceho písomne alebo e-mailom.

Vyjadrenie súhlasu
Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí i s reklamačným poriadkom. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky zverejní na internetovej stránke zlatyrakytnik.sk/vseobecne-obchodne-podmienky, kedy sa stávajú platnými a účinnými.

6Kontakty

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10
941 10 Tvrdošovce
IČO: 00199524
IČ DPH: SK2020413043

Telefón: +421 (0)905 646 554
Pracovník: Siposová Zuzana
E-mail: objednavky@zlatyrakytnik.sk – zákaznícke centrum
Web: pd-tvrdosovce.sk, zlatyrakytnik.sk

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok
8.00 - 10.00 – 14.00 - 16.00

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Telefón: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034
Fax: 037/ 7720 024

PRÍLOHYV Trdošovciach, dňa 11.04.2016