Košík

Pri nákupe nad 40€ máte u nás dopravu ZDARMA!

Všeobecné obchodné podmienky

Tento rakytníkový portál www.zlatyrakytnik.sk je primárne určený všetkým užívateľom. Nakupovať položky, ktoré obsahujú alkohol je oprávnený len užívateľ, ktorý dovŕšil 18 rokov.

Predmetom predaja sú výrobky vlastnej výroby na báze rakytníku a obchodný tovar.

Prevádzkovateľom stránky a internetového obchodu a predávajúcim je spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, so sídlom Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00199524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Dr., Vložka č.: 172/N (ďalej len ako „predávajúci“). Kontakty: objednavky@zlatyrakytnik.skZák. linka: +421 905 646 554.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra. Telefón: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034, Fax: 037/ 7720 024

Vymedzenie pojmov
Kupujúci – je fyzická osoba alebo právnická osoba,.
Predávajúci – Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce

Doba minimálnej trvanlivosti– je doba, v rámci ktorej predávajúci zodpovedá za kvalitu predávaného tovaru. V rámci tejto doby môže kupujúci reklamovať zistené nedostatky tovaru u predávajúceho, pokiaľ dodržal všetky podmienky pre jeho správne skladovanie.

U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Predávajúci uvádza trvanlivosť výrobkov od ich dátumu výroby.

GDPR ustanovenie– Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s touto zmluvou dochádza zo strany Predávajúceho k spracúvaniu jeho osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho je uskutočňované v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, t.j. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „Nariadenie“) a príslušnými právnymi predpismi členských štátov Európskej únie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Národné právne predpisy“). Účel a spôsob spracúvania osobných údajov zo strany Predávajúceho ako aj práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú uvedené na stránke www.zlatyrakytnik.sk.

a) Súhlas so spracovaním osobných údajov sa vydáva v zmysle platných právnych predpisov SR a to v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnkov. 

b) Kupujúci prehlasuje, že súhlasí so spracovaním a využívaním osobných údajov v zmysle citovaného zákona a to (meno a priezvisko, prípadne titul, iné kontaktné údaje uvedené zákazníkom, telefónne číslo pre doručenie kuriérskou službou, adresa elektronickej pošty pre potreby prijatia a potvrdenia objednávok, písomná a elektronická komunikácia so zákazníkom pre potreby vybavenia reklamácií, adresa trvalého bydliska, adresa doručenia tovaru) za účelom:

– potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

– doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

– evidencia kupujúcich na účely vedenia ich užívateľských účtov, 

– meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, prípadne iné údaje – fakturačné údaje, vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,

– evidencia objednávok kupujúcich pre riešenie prípadných reklamácií,

– prevádzkovateľ získava, používa a spracováva len tie údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti s objednávkou kupujúceho a neposkytuje tieto údaje žiadnym tretím osobám ani spoločnostiam, ktoré spracovávajú databázy osobných údajov a ani ich nezverejňuje, okrem poskytnutia údajov štátnym orgánom a orgánom miestnej samosprávy v prípade vykonávanej kontroly.

– kupujúci spoločnosti je pri registrácií do internetového obchodu a objednávke povinný uviesť len pravdivé údaje,

– kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zmien osobných údajov tieto oznámi prevádzkovateľovi najneskôr pri najbližšej objednávke,

– kupujúci súhlasí aby údaje, ktoré poskytol pre účely doručenia boli poskytnuté subjektu, ktorý doručenie vykonáva,

– svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.

2.1. Vyplnením a odoslaním formulára (objednávky) na internetovej stránke predávajúceho zaslal kupujúci návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok, ako aj ich príloh, so znením reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou. 

2.3. Po odoslaní objednávky pošle predávajúci na emailovú adresu kupujúceho automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na emailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka. Potvrdenie o doručení objednávky nie je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.5. Predávajúci pošle na emailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho prijatá na vybavenie (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.6. Nutnou podmienkou pre akceptovanie elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

– názov odberateľa, fakturačnú adresu, adresu na doručenie zásielky, 

– kontaktné údaje na odberateľa – telefón, email,

– druh a množstvo objednaného tovaru,

– spôsob platby,

– spôsob odberu – doručenia,

– u podnikateľských subjektov výpis z OR alebo ŽR, IČO, DIČ, IČ DPH a povolenie na predaj alebo distribúciu SBL (spotrebiteľských balení liehu), ak ním disponujú.

2.7. Kupujúci musí mať minimálne 18 rokov na nákup alkoholických nápojov!

2.8. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.9. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

2.10. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.zlatyrakytnik.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Obchodnými podmienkami a ich prílohami. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán.

2.11. Kupujúci z krajín Európskeho spoločenstva nakupujú s rešpektovaním právnych predpisov krajiny dodania. Predávajúci nemá žiadnu zodpovednosť v prípade, že kupujúci nakupuje v rozpore s platnou legislatívou krajiny dodania.

2.12 Zákazník berie na vedomie , že v prípade kúpy tovaru nesie plnú zodpovednosť za splnenie povinností, ktoré mu vyplývajú z colných a daňových zákonov a ostatných právnych predpisov v krajine, do ktorej mu bol tovar doručený. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností zákazníka v krajine doručenia tovaru.

3.1. Kupujúci je povinný na základe odoslanej a potvrdenej objednávky:

– prevziať objednaný tovar, – zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu, – pri jeho preberaní prekontrolovať neporušenosť obalu a aj samotný tovar, – v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Pri opakovanom neprebratí objednávky, predávajúci prípadnú ďalšiu objednávku potvrdí k akceptácii len po zaplatení ceny tovaru vopred na účet predávajúceho.

3.2. Predávajúci je povinný na základe prijatej a potvrdenej objednávky:

– dodať tovar zákazníkovi a to najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ je tovar skladom

– dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, – spolu s tovarom alebo následne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list.

3.3. Predávajúci nezodpovedá za:

– oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľskou spoločnosťou,

– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

– za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérskou službou iného doručovateľa alebo kuriérskou službou

– výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že takýto tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu.

3.4. Ak je na tovar vystavená zálohová faktúra, termín expedície tovaru je do troch pracovných dní po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade platby na dobierku, je tovar expedovaný do troch pracovných dní po doručení záväznej objednávky a následnej akceptácie objednávky.

3.5. V prípade pochybností o veku kupujúceho je kupujúci alkoholického nápoja povinný sa preukázať predávajúcemu /doručovateľovi tovaru/, že dosiahol vek 18 rokov vierohodným dokladom, inak je predávajúci povinný odoprieť dodanie tovaru, zasielanie tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4.1. Kúpna cena za tovar uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, prevádzkovaná prevádzkovateľom – predávajúcim je uvedená aj s daňou z pridanej hodnoty vrátane ostatných daní, vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné súvisiace služby. Táto čiastka je pripočítaná k cene tovaru. 4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny aj v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov, alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente potvrdenia prijatia objednávky. 4.3. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci pri objednávaní zvoleným spôsobom platby, ktorý si zvolí a vyznačí v objednávke – formulár: – dobierkou, pri prevzatí tovaru od kuriéra, – platba kartou vopred na účet – Visa, Visa Electron, Maestro, Master card, 4.5. Daňový doklad je zasielaný elektronickou formou na emailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol pri objednávke. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada zálohovej faktúry už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami. 4.6. Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. 4.7. Poplatky za prepravu a balné sú nasledovné: Poštovné a balné podľa cenníka Tabuľka č.1 je platné len pre doručenie v rámci SR. Pre iné štáty sa stanovuje po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom. – Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.   Tabuľka č.1: CENNÍK za dodanie platný pre územie Slovenskej republiky:  
Spôsob doručenia Spôsob platby Doklad Poplatok s DPH Hmotnosť zásielky
Kuriérom Na dobierku FA, DL 4,80 € Do 5 kg
Kuriérom Na dobierku FA, DL 6,80 € Do 15 kg
Kuriérom Na dobierku FA, DL 8,80 € Do 20 kg
Kuriérom Na dobierku FA, DL 10,80 € Od 20 kg
Kuriérom Platba kartou FA, DL 3,80 € Do 5 kg
Kuriérom Platba kartou FA, DL 5,80 € Do 15 kg
Kuriérom Platba kartou FA, DL 7,80 € Do 20 kg
Kuriérom Platba kartou FA, DL 9,80 € Od 20 kg

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak  – tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke a dodávané oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, – na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.4. Kupujúci musí urobiť Odstúpenie od zmluvy písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je uvedený v prílohe č. 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.5.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. 5.6. Odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 5.8. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. 5.9. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 5.10. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.11. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. 5.12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 5.13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: – hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške, – náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. 5.14 Možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje na nasledujúce prípady. V zmysle ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

5.15 Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do času kým nebude tovar odovzdaný k preprave bez storno poplatku. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na adresu objednavky@zlatyrakytnik.sk, kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

6.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

7.1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej prevzatí a pri zistení poškodenia, musí za prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o jeho poškodení. V prípade prevzatia tovaru aj napriek poškodeniu je spotrebiteľ povinný uviesť do záznamu, že preberá zásielku s výhradou. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca.

7.2. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar. Ak je zásielka v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu dopravcovi potvrdzuje, že zásielku prevzal úplnú a nepoškodenú. 

7.3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou /rozdiely v množstve, rozdiely druhu tovaru, či chyby tovaru/, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.

7.4. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

7.5. Predávajúci nezodpovedá za žiadne chyby tovaru, ktoré boli spôsobené konaním kupujúceho.

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnych riešeniach sporov je možné riešiť spory so spotrebiteľom alternatívne v zmysle nasledujúcich ustanovení zákona:

§ 3

(1) Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2.

(2) Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,

b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a

c) Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

§ 8

(1) Alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname (ďalej len „poverená fyzická osoba“) nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom. 

Alternatívne riešenie sporu

§ 11

(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

§ 12

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Možnosť využiť alternatívne riešenie sporov upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 524/2013.

časťou obchodných podmienok je príloha č. 1 vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na nasledujúcej strane.

Bonusový systém e-shopu

Vážení kupujúci, naša spoločnosť  si váži Váš záujem o naše výrobky, preto Vám ponúka bonusovým systémom odmeňovania. Tabuľka prideľovania bonus bodov je uvedená nižšie. Každých 100 bodov má hodnotu 1, – EUR, a za takto nazbierane body môžete nakupovať darčekové predmety, ktoré sa nachádzajú v sekcii https://zlatyrakytnik.sk/kategoria-produktu/vsetky-produkty/doplnky/

Prideľovanie bonus bodov:

  • registrácia v našom e-shope – 100 bodov
  • hodnota 1,- EUR pri nakúpení tovaru – 1 bod

Darčekové poukážky

Aký je ideálny darček v prípade, že si nie ste istý vkusom obdarovaného? Predsa darčekové poukážky (certifikáty) – hodia sa pre vašich blízkych i obchodných partnerov.

  • Objednajte si jednoducho cez formulár, certifikáty vám zašleme obratom v elektronickej podobe.
  • Objednávku je možné platiť len kartou online.
  • Certifikáty vám zašleme obratom v elektronickej podobe vo formáte pdf, každý voucher v samostatnom súbore.

Darčekové poukážky vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.

Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky (zaslaním darčekovej poukážky na adresu zadanej kupujúcim).

Prevádzkovateľ tejto stránky si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy zrejmých nesprávností ako aj opravy chýb, ktoré vznikli pri písaní, prevádzke a údržbe stránky.

Kontakty:

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
IČO: 00199524 IČ DPH: SK2020413043

Kontaktná osoba: Siposová Zuzana Telefón: +421 (0)905 646 554
E-mail: objednavky@zlatyrakytnik.sk Web: pd-tvrdosovce.skzlatyrakytnik.sk
Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 8.00 – 10.00; 14.00 – 16.00

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Telefón: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1 podľa zákona č. 102/2014 Z. z.

Reklamačný protokol